Ekonomiskt ansvarstagande

Detta handlar främst om företags sätt att göra affärer. I första hand handlar det om att säkerställa att man bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället.

I andra hand handlar det om den etik företaget säger sig agera efter och hur den praktiseras. Det gäller inte bara den egna affärsetiken utan också hur man agerar i förhållande mot andra och vilka policys och riktlinjer man kräver att underleverantörer ska följa. Det kan röra sig om att de anställda hos underleverantörerna har drägliga arbetsförhållanden, rimliga arbetstider, att arbetsplatsen är säker trots farliga moment och att de anställda har rätt att engagera sig fackligt. Det handlar också om produktansvar, det vill säga att garantera att produkterna inte påverkar användarens hälsa negativt.

Ekonomiskt ansvarstagande enligt Erlandsson Bygg:

Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla underentreprenörer, och de kontrolleras efter bedömning gentemot UC, Skatteverket och UE 2015, om bedömt behov finns.

Vi kontrollerar i ovanstående punkter: riskklass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal.

Vid misstanke använder vi oss av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som är placerat inom Göteborgs Stads stadskansli och arbetet sker i samverkan med tio statliga myndigheter.


Att vara en Erlandssonare är ett starkt internt begrepp hos oss och det handlar om den interna etiken. Hur vi uppträder, våra värderingar, och hur vi gör affärer, så kallad code of conduct. Alla anställda får skriva under ett dokument där de verifierar att de förstår innebörden att vara en Erlandssonare.

Alla tjänstemän på Erlandsson Bygg har genomgått en diplomerad utbildning i Code of Coduct från Setterwalls advokatbyrå, anpassad utifrån Erlandssons miljö, kvalitet och arbetsmiljö tankesätt. Det handlar inte bara om ekonomiskt förhållningssätt.