För leverantörer

Denna sida är till för dig som leverantör och beskriver hur Erlandsson arbetar med inköp med avseende på bl a inköpspolicy, uppförandekod, KMA-policy, ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen, ID06, fakturahantering m m.

Vill du bli leverantör till Erlandsson Bygg? Fyll i en intresseanmälan här!

Uppförandekod

Att göra affärer på ett ärligt och ansvarsfullt sätt är A och O för Erlandsson. Det är så vi bygger relationer med våra kunder och det är så vi bygger vår framtid.

De värderingar som speglar hur vi agerar skall även känneteckna och vara självklart för de leverantörer som vi samarbetar med. Som leverantör ansvarar du även för att dina underleverantörer efterlever nedan värderingar.

Ärlighet – Vi är ärliga mot oss själva och hur vi agerar.
Korrekthet – Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Följer bestämmelser – Vi följer lagar, krav, avtal, regler och bestämmelser som finns för vår verksamhet.
Håller avtal – Vi lever upp till åtaganden och håller ingångna avtal.
Respekt – Vi respekterar alla, oavsett kön, läggning, bakgrund eller etisk tillhörighet.
Professionalitet – Vi nyttjar inte affärsrelationer för personlig vinning.
Öppenhet – Affärsverksamhet och intressen utanför Erlandsson måste förankras hos ledningen.
Lojalitet – Aktiviteter som kan leda till intressekonflikter är inte tillåtna.

PDF Icon  Läs hela Erlandsson Inköpspolicy (bilaga) »

KMA-Policy

Här hittar du Erlandssons kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy för sin verksamhet och dess leverantörer.

PDF Icon  Läs Erlandssons KMA-policy (bilaga) »

Arbetsmiljökrav på UE

Här hittar du Erlandssons arbetsmiljökrav på underentreprenörer. Dessa krav avser att klargöra och belysa de arbetsmiljörisker som gäller i relation mellan Erlandsson och underentreprenörer vid respektive arbetsplats. Då underentreprenör i sin tur upphandlar andra underentreprenörer, är denna skyldig att tillse att likalydande krav tillämpas. Kraven är ett komplement till gällande lagstiftning, myndigheters föreskrifter, avtal m m. som reglerar arbetsmiljöarbetet.

PDF Icon  Läs mer här om Erlandssons Arbetsmiljökrav för UE (bilaga) »

Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall

Här hittar du Erlandssons ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall för sin verksamhet och dess leverantörer.

PDF Icon  Läs Erlandssons ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall (bilaga) »

ID06 id-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på Erlandssons arbetsplatser skall kunna identifiera sig med ID06 och ansvarar själva för att vara registrerade på den arbetsplats där arbete utförs när så krävs.

Syftet med ID06 är primärt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen mellan underleverantörer samt att öka säkerheten för alla som vistas på arbetsplatsen.

PDF Icon  Läs mer om ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk personalliggare (bilaga) »

PDF Icon Click here to read ID06 – General provisions on identity requirements and attendance records (attachment) »

UE2015
Erlandsson tillämpar UE2015 – Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag utgivna av Sveriges Byggindustrier.

PDF Icon  Läs mer om UE2015 blankett (bilaga) »

Kontakt

Fler frågor? Maila Joakim Otter eller ring 070-189 00 07

Fakturering

Vi vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt och erbjuder därför olika faktureringsalternativ.

För att minska pappershanteringen så vill Erlandsson att våra leverantörer skickar fakturor i PDF-format utan fakturakopia och som samlingsfakturor, endast ett projektnummer per faktura. Följs även nedanstående anvisningar skapas förutsättningar för att ni skall få rätt belopp betalt i rätt tid.

Projektnummer/märkning/ordernummer/littera eller liknande:
Här anges ett 7-siffrigt projektnummer utan bindestreck, t ex 4137020.

Samlingsfakturor:
Vi vill hantera flera samlingsfakturor för att minska antalet fakturor, men då är det viktigt att samlingsfakturan är på ett och samma projekt. Annars reklameras fakturan.

Er referens/kundens referens eller likande:
Här anges för- och efternamn på den person på Erlandsson som har gjort beställningen.

Observera att det för avläsningens skull är viktigt att angivna uppgifter alltid anges på samma ställe på er fakturor.

Om dessa angivna uppgifter såsom projektnummer och referens saknas reklamerar vi fakturan och inväntar ny korrekt faktura.

Faktureringsinformation

Klicka på respektive region för att visa faktureringsinformation:

Bankgiro: 5046-2373
IBAN: SE6312000000013860248707
SWIFT: DABASESX
Org.nr: 556521-4268

EDI-faktura
EDI-adress: 5565214268
Tjänsteleverantör: Pagero
Format: BGC Invoice v1.2.7

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: faktura.stockholm@erlandssonbygg.se i PDF-format

Pappersfaktura per post


Erlandsson Bygg i Stockholm AB
FE 622, Kund-id: PRL1001
107 76 STOCKHOLM

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 08-799 90 90 eller via mail: annika.anderby@erlandssonbygg.se alt. info.stockholm@erlandssonbygg.se

För fakturor till Mitt skall ett 6-8-siffrigt projektnummer utan bindestreck anges.

BANKGIRO: 5323-6949
IBAN: SE65 1200 0000 0120 2011 8610
SWIFT: DABASESX
ORG nr: 556717-0963

EDI-faktura
Fakturan skickas till: EDI faktura – Palette Connectivity Services
GLN: 7365567170966

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: faktura.mitt@erlandssonbygg.se i PDF-format

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 011-10 81 00 eller via mail: ekonomi.mitt@erlandssonbygg.se

BANKGIRO: 484-8479
IBAN: SE37 1200 0000 0120 12011 2809
SWIFT: DABASESX
ORG nr: 556792-0516

EDI-faktura

EDI-fakturering ej möjlig

För fakturor till Öst skall ett 8-siffrigt projektnummer utan bindestreck anges, tex. 1713 34 55.

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: erlandssonbygg@rekyl.nu i PDF-format

En PDF-fil per faktura, man kan däremot bifoga flera PDF-filer i ett och samma mail.

  • Läggs flera fakturor i samma PDF, betraktas detta som en faktura
  • Bilagor skall läggas i samma PDF som den tillhörande fakturan, annars blir dessa inte scannade

Pappersfaktura per post
Erlandsson Bygg i Öst AB
Fack 1601
FE 956
751 75 Uppsala

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår scanningsleverantör och passerar ej Erlandsson Bygg.

Gäller alla fakturor oavsett ”transportväg”:
Referens skall anges med för- och efternamn.
Vid byggprojekt skall alltid ett projektnummer om 8 siffror anges på fakturan.

För övriga krav på faktura, gäller skatteverkets allmänna regler och rekommendationer.

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 018-610 00 80 eller via mail: info.ost@erlandssonbygg.se

EDI-faktura
EDI-fakturering ej möjlig

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: faktura.byggskadeservice@Erlandssonbygg.se i PDF-format

Pappersfaktura per post
Erlandsson Byggskadeservice i Stockholm AB
Box 9252
400 96 Göteborg