Miljömässigt ansvarstagande

Det handlar om att företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt, både internt vid val av råvaror och produktionsmetoder, och externt genom verksamhetens direkta eller indirekta påverkan på omgivningen. Det handlar om att säkerställa att man främjar företagets, kundernas och underleverantörernas medvetenhet om hur vi påverkar miljön. Det handlar även om att företaget nyttjar resurser på ett effektivt och hållbart sätt, att produkterna inte är farliga och att de når konsumenterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi ser även till att man hittar sätt att kompensera för det ekologiska fotavtryck som ändå kvarstår.

Miljömässigt ansvarstagande enligt Erlandsson Bygg:

Man ska alltid vara medveten om att ingenting försvinner av det som vi tar ur naturens resurser – men kvaliteten försämras, betong blir ballast eller fyllnadsmaterial.

För oss gäller det att minska riskerna för de produkter och material vi använder i verksamheten. Vi ska undvika de farliga ämnen som har eller kan leda till negativa effekter. Kontenta – allting cirkulerar, ingenting förgås. 

Våra restprodukter tas omhand av någon av de stora avfallsentreprenörerna, Renova, Rangsells, Andersson recycling eller Sita. De är certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001. Vid startmötet med respektive avfallsentreprenör går vi igenom avfallsfraktioner, uppmärkning och placering av containrar för att få processen så effektiv som möjligt. Råder det platsbrist på vår arbetsplats blir resultatet att vi inte kan sortera materialet på plats. Men givetvis sorteras vårt byggavfall ändå. Det är ingen miljömässig påverkan utan en ekonomisk påverkan. Våra restprodukter sorteras då av avfallsentreprenören och cirka 95 procent av vårt restavfall kan återvinnas eller förbrännas vare sig vi sorterar på plats eller låter vår avfallsentreprenör göra det åt oss.

Medverkande i TiksPac-konceptet.

TiksPac-konceptet är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på utvalda platser såsom promenadstråk, parker, badplatser och andra offentliga platser. Det finns två koncept: CSR som riktar sig mot kommuner, och RENT som riktar sig mot fastighetsägare, campingar, hotell och liknande. Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar, och hundpåsarna är 100 procent biologiskt nedbrytbara. TiksPac har cirka 7000 stationer utplacerade i Norden och England.

Se certifikat

”Erlandsson Bygg är en stor och viktig samarbetspartner för Tikspac i Sverige. Erlandsson Byggs bidrag i vårt gemensamma CSR arbete för en renare publik miljö är av stor vikt”

Stefan Arvidsson, TF VD

ISO certifierade gentemot ISO 14001 Miljö

Erlandsson Bygg har sedan 2001 varit certifierade enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vi lever upp till lagstiftningen inom miljöområdet och att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor.

Se certifikat