OHSAS 18001

OHSAS 18001 är en europeisk standard för hur du ska arbeta för att uppnå en säker arbetsplats. Till skillnad från AFS 2001:1 är detta alltså ingen föreskrift, utan helt frivillig.

En annan skillnad är att OHSAS 18001 är anpassad efter strukturen för andra ledningssystem som ISO 9001 och 14001 och är därför också mer omfattande än AFS:en.

Kraven i OHSAS 18001

Följande delar måste du ta fram för att kunna bli OHSAS 18001-certifierad;

Dokumentstyrning
Du måste ta fram en rutin för hur du ska hantera dina styrande och redovisande dokument. Styrande dokument är dokument som talar om hur du ska arbeta. Dessa måste styras med utgåvenummer, giltig-från-datum, dokumentnamn, dokumentnummer samt vem som godkänt dokumentet.
Redovisande dokument är dokument som bevisar att de styrande dokumenten inte bara är en ”papperstiger”. Du ska ange vem som ansvarar för dessa dokument, var de ska förvaras och hur länge.

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål
Du måste ta fram en dokumenterad arbetsmiljöpolicy som talar om vad ni står för när det gäller ert arbetsmiljöarbete. Du måste också ta fram miljömål för arbetsmiljöarbetet.

Intern kommunikation
Du måste beskriva hur arbetsmiljöarbetet ska kommuniceras internt inom organisationen samt hur personalen involveras i arbetsmiljöarbetet (samråd).

Ledningens genomgång
Företagsledningen ska utvärdera hur arbetsmiljöarbetet fungerar samt avsätta resurser för detta arbete. Detta sker formellt vid ledningens genomgång och detta möte ska protokollföras noggrant.

Arbetsmiljöregister
Arbetsmiljörisker ska sammanställas i ett arbetsmiljöregister och de allvarligaste riskerna ska identifieras. Denna bedömning ska ske på ett systematiskt sätt och uppdateras minst 1 ggr/år.

Lagar och andra krav
Du ska ta fram ett register över alla arbetsmiljöförfattningar och andra arbetsmiljökrav som du omfattas av. Du ska hålla detta register aktuellt samt kontrollera efterlevnaden av dessa.

Kompetenskrav
Du ska identifiera de kompetenskrav som krävs för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Du ska också ha ett strukturerat sätt för att utföra kompetenshöjande insatser.

Ansvar och befogenheter
Du måste fördela ansvar och befogenheter för arbetsmiljöarbetet inom organisationen. Lämpligast görs detta via befattningsbeskrivningar.

Verksamhetsstyrning
Du måste ta fram dokumenterade rutiner för hur du och din personal ska arbeta för att förhindra att de betydande arbetsmiljöriskerna inträffar samt för att uppfylla de arbetsmiljöförfattningar och andra arbetsmiljökrav som du omfattas av.

Nödlägesberedskap
Du måste ha rutiner för hur ni identifierar arbetsmiljörisker inom företaget (t ex via skyddsrond). Du ska också ha rutiner för hur du ska agera ifall att olyckor eller allvarliga tillbud inträffar. Det är också lämpligt att arrangera övningar i nödlägesberedskap.

Uppföljning av arbetsmiljöprestanda
Du ska följa upp ditt arbetsmiljöarbete, dvs ohälsa, tillbud och arbetsplatsolyckor samt dokumentera resultatet.

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder
Alla tillbud och olyckor ska rapporteras in, lämpligen på en avvikelserapport. Sedan ska du utreda grundorsaken till det inträffade och vidta korrigerande åtgärder för, att om möjligt, förhindra att händelsn inträffar igen. Om du kopplar möjligheten att lämna förbättringsförslag till avvikelserapporten har du integrerat hanteringen av förebyggande åtgärder i avvikelserutinen.

Interna revisioner
För att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar som det ska utförs interna revisioner. Det är en typ av egenkontroll av arbetsmiljöarbetet. Resultatet ska dokumenteras i en revisionsrapport och åtgärder ska vidtas för att komma tillrätta med de avvikelser/brister som upptäcks vid revisionen.