Socialt ansvarstagande

Företagets sociala ansvarstagande kan delas upp i internt och externt socialt ansvarstagande.

Det interna sociala ansvaret handlar om att säkerställa att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiologiska som psykologiska perspektiv. För att åstadkomma det ansvarar företaget för att se till att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen.

Ingen grupp får känna sig diskriminerad eller utestängd på något sätt, vilket kan ske om man inte tar hänsyn till att olika personer talar olika språk, har olika seder eller att det förekommer funktionsnedsättning.

Det externa sociala ansvaret innefattar att se till att olika kundgrupper inte heller diskrimineras. Det inbegriper också att bidra till att de samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt.

Det kan exempelvis vara genom att låta anställda volontera på arbetstid, att anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden, exempelvis människor med funktionsnedsättning, eller att anställa människor som har svårt att få jobb, exempelvis långtidsarbetslösa eller invandrare.

Socialt ansvarstagande enligt Erlandsson Bygg:
Vi är medlemmar i CSR Västsverige som är:

  • Sveriges största CSR-nätverk för privat, offentlig och idéburen sektor samt akademie
  • Plattform för lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte
  • Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar
  • Erbjuder relevant stöd och mötesplatser i många former
  • Stärker medlemmarnas förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa
  • Är till för alla verksamheter – stora som små
  • Oberoende aktör, icke-vinstdrivande förening, medfinansierad av Västra Götalandsregionen

Vi är även en aktiv medlem i CSR forum som är Västsveriges största konferens inom CSR och den självklara plattformen för alla som arbetar med eller är intresserad av hållbarhet och ansvarstagande.


Vi är sedan flera år tillbaka medlemmar i Unga jobb. Unga Jobb tog form under 2009 när Swedbank och ett antal Sparbanker bestämde sig för att göra något åt den stigande ungdomsarbetslösheten.

Idén bakom Unga Jobb är enkel: Med erfarenheter och kontakter ökar chansen till jobb och när företag erbjuder unga praktikplatser skapas möjligheter.

Unga Jobb sker idag i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Manpower. Tillsammans med övriga företag och kommuner har unga jobb hittills skapat cirka 10 000 praktikplatser till ungdomar, som därmed fått en rad i sitt cv, en referens och en viktig erfarenhet.

Unga Jobb skapar möjligheter för unga. I många fall har praktik lett till anställning eller motiverat till fortsatta studier. Erlandsson Bygg har tagit in flertalet praktikanter från Unga Jobb och de flesta av dem har idag en fast anställning hos oss.

”Jag är mycket tacksam för ert härliga engagemang i Swedbanks arbete med Unga Jobb.

Unga Jobb är för oss ett mycket viktigt samhällsengagemang där vi hjälper unga människor att få en bra start i livet.
Ert aktiva arbete med oss visar att ni delar detta engagemang vilket är viktigt. Vi skulle aldrig klarat av att skapa drygt tio tusen praktikplatser på några år utan samhällsengagerade företag som Erlandsson Bygg AB. Ett arbete som vi tillsammans ska vara stolta över. Det har också alltid vara inspirerande och trevligt att arbeta tillsammans med era representanter. Stort tack!”

Jari Lampela, Branch manager at Swedbank

Korta vägen – UTI.

Utländska tekniker och ingenjörer (Uti) är en förberedande arbetsmarknadsutbildning för personer med utländska akademiska studier inom teknik eller naturvetenskap.

Utbildningen skall ge möjlighet till ett arbetsliv på den svenska arbetsmarknaden. Då tas kompetens inom yrkesområden tillvara och konkurrenskraften stärks i Göteborgsregionens näringsliv.

Vi på Erlandsson Bygg har för avsikt att ta in en UTI anställd per år.


ISO certifierade gentemot OHSAS 18001 Arbetsmiljö.

Arbetsmiljön inom Erlandsson skall vara av absolut högsta kvalitet och vi är självklart arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001, det i led med att ha trygga arbetsplatser och uppföljning på utbildningar/kompetens/JÄMO med mera.

Se certifikat