CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används för att

tydliggöra vad man menar samt för att understryka att det ekonomiska ansvarstagandet krävs för att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen. Kort och gott handlar det om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande för både människa, miljö och samhälle.
Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar; ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.

Ekonomiskt ansvarstagande

Detta handlar främst om företags sätt att göra affärer. I första hand handlar det om att säkerställa att man bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället.

I andra hand handlar det om den etik företaget säger sig agera efter och hur den praktiseras. Det gäller inte bara den egna affärsetiken utan också hur man agerar i förhållande mot andra och vilka policys och riktlinjer man kräver att underleverantörer ska följa. Det kan röra sig om att de anställda hos underleverantörerna har drägliga arbetsförhållanden, rimliga arbetstider, att arbetsplatsen är säker trots farliga moment och att de anställda har rätt att engagera sig fackligt. Det handlar också om produktansvar, det vill säga att garantera att produkterna inte påverkar användarens hälsa negativt.

Ekonomiskt ansvarstagande enligt Erlandsson Bygg

Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla underentreprenörer, och de kontrolleras efter bedömning gentemot UC, Skatteverket och UE 2015, om bedömt behov finns.

Vi kontrollerar i ovanstående punkter: riskklass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal.

Vid misstanke använder vi oss av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som är placerat inom Göteborgs Stads stadskansli och arbetet sker i samverkan med tio statliga myndigheter.Att vara en Erlandssonare är ett starkt internt begrepp hos oss och det handlar om den interna etiken. Hur vi uppträder, våra värderingar, och hur vi gör affärer, så kallad code of conduct. Alla anställda får skriva under ett dokument där de verifierar att de förstår innebörden att vara en Erlandssonare.

Alla tjänstemän på Erlandsson Bygg har genomgått en diplomerad utbildning i Code of Coduct från Setterwalls advokatbyrå, anpassad utifrån Erlandssons miljö, kvalitet och arbetsmiljö tankesätt. Det handlar inte bara om ekonomiskt förhållningssätt.
Miljömässigt ansvarstagande
Det handlar om att företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt, både internt vid val av råvaror och produktionsmetoder, och externt genom verksamhetens direkta eller indirekta påverkan på omgivningen. Det handlar om att säkerställa att man främjar företagets, kundernas och underleverantörernas medvetenhet om hur vi påverkar miljön. Det handlar även om att företaget nyttjar resurser på ett effektivt och hållbart sätt, att produkterna inte är farliga och att de når konsumenterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi ser även till att man hittar sätt att kompensera för det ekologiska fotavtryck som ändå kvarstår.

Miljömässigt ansvarstagande enligt Erlandsson Bygg

Man ska alltid vara medveten om att ingenting försvinner av det som vi tar ur naturens resurser – men kvaliteten försämras, betong blir ballast eller fyllnadsmaterial.

För oss gäller det att minska riskerna för de produkter och material vi använder i verksamheten. Vi ska undvika de farliga ämnen som har eller kan leda till negativa effekter. Kontenta – allting cirkulerar, ingenting förgås.

Våra restprodukter tas omhand av någon av de stora avfallsentreprenörerna, Renova, Rangsells, Andersson recycling eller Sita. De är certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001. Vid startmötet med respektive avfallsentreprenör går vi igenom avfallsfraktioner, uppmärkning och placering av containrar för att få processen så effektiv som möjligt. Råder det platsbrist på vår arbetsplats blir resultatet att vi inte kan sortera materialet på plats. Men givetvis sorteras vårt byggavfall ändå. Det är ingen miljömässig påverkan utan en ekonomisk påverkan. Våra restprodukter sorteras då av avfallsentreprenören och cirka 95 procent av vårt restavfall kan återvinnas eller förbrännas vare sig vi sorterar på plats eller låter vår avfallsentreprenör göra det åt oss.

Medverkande i TiksPac-konceptet.

TiksPac-konceptet är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på utvalda platser såsom promenadstråk, parker, badplatser och andra offentliga platser. Det finns två koncept: CSR som riktar sig mot kommuner, och RENT som riktar sig mot fastighetsägare, campingar, hotell och liknande. Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar, och hundpåsarna är 100 procent biologiskt nedbrytbara. TiksPac har cirka 7000 stationer utplacerade i Norden och England.

”Erlandsson Bygg är en stor och viktig samarbetspartner för Tikspac i Sverige. Erlandsson Byggs bidrag i vårt gemensamma CSR arbete för en renare publik miljö är av stor vikt”

Stefan Arvidsson, TF VD

ISO certifierade gentemot ISO 14001 Miljö

Erlandsson Bygg har sedan 2001 varit certifierade enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vi lever upp till lagstiftningen inom miljöområdet och att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor.

Socialt ansvarstagande

Företagets sociala ansvarstagande kan delas upp i internt och externt socialt ansvarstagande.

Det interna sociala ansvaret handlar om att säkerställa att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiologiska som psykologiska perspektiv. För att åstadkomma det ansvarar företaget för att se till att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen.

Ingen grupp får känna sig diskriminerad eller utestängd på något sätt, vilket kan ske om man inte tar hänsyn till att olika personer talar olika språk, har olika seder eller att det förekommer funktionsnedsättning.

Det externa sociala ansvaret innefattar att se till att olika kundgrupper inte heller diskrimineras. Det inbegriper också att bidra till att de samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt.

Det kan exempelvis vara genom att låta anställda volontera på arbetstid, att anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden, exempelvis människor med funktionsnedsättning, eller att anställa människor som har svårt att få jobb, exempelvis långtidsarbetslösa eller invandrare.

Socialt ansvarstagande enligt Erlandsson Bygg

Vi är medlemmar i CSR Västsverige som är

  • Sveriges största CSR-nätverk för privat, offentlig och idéburen sektor samt akademie
    Plattform för lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte
  • Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar
  • Erbjuder relevant stöd och mötesplatser i många former
  • Stärker medlemmarnas förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa
  • Är till för alla verksamheter – stora som små
  • Oberoende aktör, icke-vinstdrivande förening, medfinansierad av Västra Götalandsregionen

Vi är även en aktiv medlem i CSR forum som är Västsveriges största konferens inom CSR och den självklara plattformen för alla som arbetar med eller är intresserad av hållbarhet och ansvarstagande.

Vi är sedan flera år tillbaka medlemmar i Unga jobb. Unga Jobb tog form under 2009 när Swedbank och ett antal Sparbanker bestämde sig för att göra något åt den stigande ungdomsarbetslösheten.

Idén bakom Unga Jobb är enkel: Med erfarenheter och kontakter ökar chansen till jobb och när företag erbjuder unga praktikplatser skapas möjligheter.

Unga Jobb sker idag i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Manpower. Tillsammans med övriga företag och kommuner har unga jobb hittills skapat cirka 10 000 praktikplatser till ungdomar, som därmed fått en rad i sitt cv, en referens och en viktig erfarenhet.

Unga Jobb skapar möjligheter för unga. I många fall har praktik lett till anställning eller motiverat till fortsatta studier. Erlandsson Bygg har tagit in flertalet praktikanter från Unga Jobb och de flesta av dem har idag en fast anställning hos oss.

”Jag är mycket tacksam för ert härliga engagemang i Swedbanks arbete med Unga Jobb.

Unga Jobb är för oss ett mycket viktigt samhällsengagemang där vi hjälper unga människor att få en bra start i livet.
Ert aktiva arbete med oss visar att ni delar detta engagemang vilket är viktigt. Vi skulle aldrig klarat av att skapa drygt tio tusen praktikplatser på några år utan samhällsengagerade företag som Erlandsson Bygg AB. Ett arbete som vi tillsammans ska vara stolta över. Det har också alltid vara inspirerande och trevligt att arbeta tillsammans med era representanter. Stort tack!”

Jari Lampela, Branch manager at Swedbank

Korta vägen – UTI.
Utländska tekniker och ingenjörer (Uti) är en förberedande arbetsmarknadsutbildning för personer med utländska akademiska studier inom teknik eller naturvetenskap.

Utbildningen skall ge möjlighet till ett arbetsliv på den svenska arbetsmarknaden. Då tas kompetens inom yrkesområden tillvara och konkurrenskraften stärks i Göteborgsregionens näringsliv.

Vi på Erlandsson Bygg har för avsikt att ta in en UTI anställd per år.

ISO certifierade gentemot OHSAS 18001 Arbetsmiljö.

Arbetsmiljön inom Erlandsson skall vara av absolut högsta kvalitet och vi är självklart arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001, det i led med att ha trygga arbetsplatser och uppföljning på utbildningar/kompetens/JÄMO med mera.

Social Sponsring
Erlandsson Bygg är Huvudsponsor till Grunden Bois sedan år 2000.

”Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.”

Erlandsson Bygg sponsrar Älvsborg FF i deras nya satsning.

”Älvsborg FF har startat ett projekt för asylsökande barn och ungdomar. Målsättningen är att bidra till en meningsfull fritid och integration. Erlandsson Bygg stöttar dessa barn och ungdomar med utrustning och kläder.”

Guld sponsor till Barncancerfonden sedan 2001

”Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; Ett barn får en cancerdiagnos. Vi arbetar för att underlätta livet för de här familjerna.”

Fortsatt utveckling – Vårt mål är att skapa en hållbarhetsprofil enligt ISO 26000

Erlandsson Bygg kommer att fortsätta utveckla sitt CSR arbete. Vi har inlett ett samarbete med A3cert för att tillsammans utveckla och starta extern revision av ISO 26000 – en internationell standard för socialt ansvarstagande. Idag finns ingen möjlighet att certifiera sig enligt dessa riktlinjer men i det här samarbetet kommer den externa revisionen att kunna genomföras och granskning av uppfyllelse av riktlinjerna i ISO-standarden möjliggöras.

Hur framtidens hållbarhetsutmaningar blir affärsmöjligheter

Klimatförändringar, resursbrist, befolkningstillväxt, förstörda ekosystem… Listan kan göras lång på trender som i allt högre grad påverkar våra liv. Dessa så kallade ”megatrender” påverkar också företagen och företagens affärer, och hållbarhet och CSR (”Corporate Social Responsibility”, ungefär ”företagens samhällsansvar”) är i dag välkända begrepp i näringsliv och samhällsdebatt.

Tillsammans med 7 andra västsvenska företag av olika storlekar och branscher har Erlandsson deltagit i ett framtidsprojekt om stora trender och utmaningar som även kan innebära stora affärsmöjligheter.

Läs mer om projektet på Johanneberg Science Park,
http://www.johannebergsciencepark.com/sv/node/16908