Säkerhetsdagen-starten för vår årliga säkerhetsvecka

Fredagen den 27 april drog vi igång säkerhetsveckan med olika aktiviteter. På ett av våra pågående projekt höll vi tillsammans med Ramirent en fallskyddsutbildning för att öka kunskapen om personligt fallskydd hos främst Bas-U. Utbildningen omfattade både teori och praktiska övningar kring det personliga fallskyddet. Utbildningen syftade också till att vara förberedd om olyckan är framme genom till exempel riskanalys och räddningsplan för kunna sätta in rätt räddningsinsats för den som råkat ut för en fallolycka.

 På Byggservice demonstrerade Relita olika typer av mögel och pratade allmänt om hur man ska agera när man misstänker förekomst av farliga ämnen. Checklistor för var man kan stöta på asbest och PCB var framtagna som man kan använda sig av i sin riskanalys i arbetsordern. Även problem med fukt berördes samt metoder för mätning och uttorkning.

 BuildSafe hjälpte oss att informera platschefer om hur man hanterar olycks- och tillbudsrapporteringen i BuildSafe på webplattformen.

 Stickprover av personlig skyddsutrustning utfördes och en genomgång av P3 filtren gjordes. Vi påbörjade också våra specifika säkerhetsronder som vi fortsätter med under nästa vecka tillsammans med andra aktiviteter.