SEHED förvärvar Erlandsson Bygg i Stockholm

Erlandsson Bygg i Stockholm AB har varit verksamt i Storstockholmsområdet sedan
mitten av 1990-talet. Verksamheten expanderade kraftigt fram till hösten 2020 då
bolaget på grund av ekonomiska problem relaterade till tidigare nybyggnadsprojekt
tvingades ansöka om företagsrekonstruktion.

Under rekonstruktionen har verksamheten bantats väsentligt för att på nytt kunna bli
konkurrenskraftig. Rekonstruktionen har inneburit att bolaget genomgått
genomgripande förändringar som bland annat innefattat personalneddragningar,
besparingar av overheadkostnader och nya effektivare arbetsrutiner.

Erlandsson Bygg i Stockholm planerar nu för att kunna lämna rekonstruktionen
bakom sig och för en comeback med en verksamhet inom framförallt byggservice
och en mer begränsad verksamhet inom nyproduktion. Avsikten är att bolaget med
drygt 50 anställda fortsätter att utveckla en kundanpassad och vinstgivande
verksamhet i Stockholmsområdet.

Inom kort kommer bolaget att lägga fram ett förslag till ackord till sina borgenärer.
Under förutsättning att bl.a. ackordsförslaget accepteras kommer SEHED, som ny
ägare till bolaget, att ta över verksamheten i anslutning till att ackordet ska betalas.
SEHED, som har en stark ekonomisk ställning, har det kapital som erfordras för att
Erlandsson Bygg i Stockholm åter ska få en stabil bas för sin framtida verksamhet.

SEHED har hittills saknat byggservice i sitt verksamhetsutbud. Företagsgruppen
kommer nu kunna ge kunder en ännu bättre helhetsservice i form av fasad- och
takentreprenader, lokalanpassning och ombyggnad samt nu även byggservice
förutom den nyproduktionsverksamhet gruppen bedriver. SEHED har starka
byggmästartraditioner och den äldsta delen av företagsgruppen har varit verksam i
över 100 års tid.

Tillsammans beräknas Erlandssons Bygg i Stockholm och SEHED få en omsättning
på ca 2,5 MDR och kommer att sysselsätta närmare 500 medarbetare.
Vi blir sammantaget en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

  •  En bättre marknadstäckning inom våra verksamhetsområden,
  • Ökad kapacitet att åta oss olika typer av projekt eftersom bolagens kompetens
    och erfarenhet kompletterar varandra,
  •  Ökad kompetens både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän
    till gagn för vår kundkrets,
  • Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.

SEHED har som vision att tillhöra en av de ledande byggentreprenörerna inom de
områden vi är verksamma. Vår organisation ska vara effektiv, modern och
resultatinriktad med höga krav på hållbarhet, kvalitet och etik. Organisationen skall
kontinuerligt skapa bestående mervärden för vår omvärld, både för kunder,
leverantörer och samhället samt ge våra anställda goda utvecklingsmöjligheter och
dessutom vara en trygg arbetsplats.
Transaktionen förutsätter sedvanligt godkännande av Konkurrensverket.

För mer information kontakta,
Magnus Zetterlund på Erlandsson Bygg i Stockholm AB 08-799 90 90.
Peter Neuberg eller Pål Wingren på SEHED 08-712 00 30.